top of page
IMG_20230105_102954_edited.jpg

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Må barnet ha gått i en montessoribarnehage før de begynner på en montessoriskole?

Nei. Som alle skoler i Norge er vi åpen for alle barn som har krav på skolegang. Barn med montessoribakgrunn tilpasser seg lettere og raskere vårt undervisningssystem.

 

Hvilken utdanning har lærerne?

Våre lærere har lærerutdanning med flerårig etterutdanning i montessoripedagogikk fra Universitetet i Sørøst-Norge. I tillegg har vi satset på lærere med kompetanse innen sosialpedagogikk og spesialpedagogikk.

 

Er det andre fag enn i offentlig skole?

Vi har stort sett de samme fagene som i den offentlige skolen, forskjellen ligger i måten vi underviser dem på.

Vi har egen læreplan som er godkjent av Utdanningsdirektoratet. Kompetansemålene i Læreplan for montessoriskolen integrerer mål fra Kunnskapsløftet og mål direkte relatert til montessorimateriell og våre arbeidsformer.

 

Gir dere individuelt tilpasset opplæring?

Vi gir individuelt tilpasset opplæring i en gruppekontekst. Hver elev får det de trenger, både faglig og sosialt, ved å inngå i forskjellige grupper. Gjennom å observere elevenes arbeid i små grupper med konkretisert undervisningsmateriell, får læreren en veldig god oversikt over hvilke konsepter eleven mestrer, og hvilke som må utdypes. Lærer observerer kontinuerlig elevenes progresjon, og sørger for å inkludere elevene i gruppepresentasjoner som møter dennes behov, enten det er å gå videre eller å presentere nok en innfallsvinkel til lærestoffet for å sikre forståelse.

Barnets sosiale kompetanse vil ikke alltid utvikles i takt med barnets faglige kompetanse. Skolen jobber systematisk for å utvikle alle elevers sosiale ferdigheter, også her på et tilpasset nivå.

 

Har dere tverrfaglig undervisning?

Vi er svært opptatt av å knytte emner sammen slik at elevene får en forståelse for årsakssammenhenger, og vi underviser på en slik måte at de selv skal kunne oppdage slike sammenhenger. Vi ønsker at de skal plassere seg selv i et historisk perspektiv og i et samfunnsperspektiv.

 

Er det samme tilgang til spesialpedagogisk oppfølging som i offentlig skole?

Spesialpedagogisk oppfølging er en personlig rettighet eleven har uansett skoleform. Vi samarbeider med alle hjelpeinstanser i faste møter og ved behov. Vi har spesialpedagog ansatt for å ivareta de elevene som trenger det.

Er Montessoriskoler kun for særlig begavede barn, eller motsatt - kun for barn med behov for spesialundervisning? 

Montessoripedagogikken ble utviklet med den tanke at alle barn kan og elsker å lære. Montessoripedagogikken hjelper hvert barn utvikle sin egen individualitet ved å bygge på barnets iboende intelligens og ferdigheter. Montessoripedagogikken gir hvert barn mulighet til å lære i eget tempo og oppleve mestring. Montessoriskolen er ikke en spesialskole.

 

Kan elevene gjøre hva de vil i et Montessorimiljø?

Montessori praktiserer metodefrihet for elevene. De har de samme fagene som den offentlige skolen, men kan i større grad velge når og hvordan de jobber med fagstoffet. De får mulighet til å planlegge dagen sin selv, i samarbeid med Montessoripedagogen. Oppgaver elevene skal gjennomføre gis med ulike alternative løsningsmetoder, og pedagogene er alltid åpne for elevenes egne forslag til hvordan en oppgave kan løses. Vi mener dette holder på elevenes motivasjon og engasjement. Det er dette vi mener med å ta bort unødvendige rammer. Dersom barnet viser liten grad av selvstendighet og selvkontroll, er det Montessoripedagogen og de andre voksne i miljøet som setter rammene for barnet.

 

Har elevene lekser?

Elevene har ikke hjemmelekser. Vi har et utvidet antall undervisningstimer på skolen slik at elevene får gjort skolearbeidet her.

 

Hvordan takler elever overgangen fra montessoriskolen til offentlig ungdomsskole?

Overgangen til ungdomskolen går veldig fint. Elevene er vant til svært varierte arbeidsformer og til å være lydhør ovenfor hvilke samhandlingsregler som finnes i forskjellige situasjoner. De har derfor ikke problemer med å tilpasse seg et nytt skolesystem.

 

Har dere lengre eller kortere dager?

Vi har lengre skoledag fordi vi i tillegg til å dekke minstetimetallet i alle fag gir elevene mulighet til å fordype seg etter egen interesse, eller tid til å arbeide med områder eleven trenger mer tid på.

 

Hva koster det?

Friskoler mottar tilskudd fra staten i størrelsesorden 85 % av satsene offentlige skoler får. De resterende 15 % kan vi be foreldrene om å betale i form av skolepenger. Åmot Montessoriskole velger å ikke ta skolepenger og tilbudet er dermed gratis. Vi har et mattilbud som koster kr 600,- i måneden. Dette er et frivillig tilbud. Vi har som mål å holde foreldrenes kostnad så lav som mulig.

 

Hva er inkludert i skolematen?

Åmot Montessoriskole har et mattilbud som koster kr 600,- i måneden. Dette er et frivillig tilbud, og dere kan velge det bort om det ikke passer dere. I dette tilbudet får elevene servert frokost, lunsj og mellommåltid. Vi har smørelunsj med grovbrød, variert utvalg av pålegg og grønnsaker og vann eller melk å drikke. To ganger i uken serverer vi varm mat. Elevene får også tilbud om frukt som mellommåltid. Vi tilbyr variert og sunn mat laget fra bunnen av.

 

Tilhører Montessoriskoler en religion eller et bestemt livssyn? 

Verken Montessoripedagogikken generelt, eller Åmot Montessoriskole spesielt, tilhører en religion eller et bestemt livssyn. Montessoripedagogikken er utviklet av Dr. Maria Montessori, en italiensk lege, antropolog og pedagog. Den baserer seg på barnets og menneskets utvikling, og er tilpasset barnets utvikling i dens ulike stadier. Montessoripedagogikken samstemmer med hva nyere forskning forteller oss om hjernen.

Kan jeg komme på besøk? 

Skolen er åpen for observasjon for foreldre som har barn ved skolen. Vi tar også imot besøk av interesserte foreldre, studenter og andre så sant vi har kapasitet til dette. Ta kontakt for å avtale tid.

bottom of page